INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTELU KAROLINKA

 • 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest  PUH „WIR” D.K. Namaczyńscy, E. Głowaczewska-Ciszak Sp. J. – Hotel Karolinka w Gogolinie przy ul. Kasztanowej 30.   

 • 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@karolinkahotel.com

 • 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

1.dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,

2.udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

3.zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

 • 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich

.2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

 • 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1.firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

2.firmie księgowej świadczącej usługę obsługi księgowej,

3.firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

4.firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

 • 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

1.pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

2.pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

3.pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 • 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres e-mail: biuro@karolinkahotel.com  za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 • 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – www.UODO.gov.pl

 • 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

 • 10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Właściciele HOTELU  Karolinka w Gogolinie

************

Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników, kontrahentów PUH „Wir” Sp. J.

 1. Administratorem Pana/pani danych osobowych jest PUH „Wir” Sp. J. z siedzibą

w Opolu przy ul. 1-go Maja 53; 45-069 Opole.   www.karolinkahotel.com

 1. Powołaliśmy  Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą  się Państwo skontaktować pisząc na:
 2. adres e-mail:  biuro@karolinkahotel.com
 3. adres korespondencyjny:   Hotel Karolinka  47-320 Gogolin  Kasztanowa 30.
 4. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
 5. a) dane identyfikacyjne(np. imię i nazwisko)
 6. b) dane kontaktowe(np. adres e-mail, nr telefonu, nr faxu)
 7. c) dane dot. wykonywanego przez  Państwa zawodu lub prowadzonej działalności  

         gospodarczej( np. nazwa firmy, stanowisko).

 1. Państwa dane osobowe zostały udostępnione nam przez  Państwa pracodawcę

 lub firmę w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy zawartej z nami

 (dalej: Umowa).

 1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
 2. zawarcia, wykonywania i monitorowania zawartej Umowy ( podstawa prawna Art.6 ust.1 Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy).
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes  (Art.6 ust.1 Rozporządzenia).

Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu,  nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych.  Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione   podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 2. Prawo dostępu do danych osobowych, ich kopii, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust.1 Rozporządzenia.
 3. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), czyli niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek:
 • państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zabrane,
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych osobowych;
 • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

         Możemy odmówić Państwu prawa do bycia zapomnianym, powołując się na                                                                 .        art.17 ust.3 Rozporządzenia.

 1. Prawo do ograniczenia danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość tych danych, jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych.

         Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,    .       .        możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach wskazanych szczegółowo

         w art.18 ust.2 Rozporządzenia.

 1. Prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 2. Jeśli będą Państwo chcieli uzyskać więcej informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
 3. pisemnie na adres: PUH „WIR” Sp. J. 45-069 Opole ul. 1-go Maja 53
 4. e-mailowo na adres: biuro@karolinkahotel.com
 5. telefonicznie: + 48 603 792 655
 6. W razie pytań udzielimy Państwu odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie późnie niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania zapytania.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych- przysługuje Państwu w momencie, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu:
 • Podmioty realizujące zadania związane z usuwaniem awarii;
 • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawna, podatkową, rachunkową;
 • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;

Właściciele Hotelu Karolinka w Gogolinie

************

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 nr 679